Misja

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej.

Zapewniamy wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – opiekę, wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Społeczność naszego przedszkola tworzą dzieci w normie rozwojowej oraz dzieci niepełnosprawne, przede wszystkim dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju oraz rodzice, nauczyciele, specjaliści i pozostali pracownicy przedszkola.

W naszym przedszkolu realizujemy ideę wspólnego, korzystnego dla wszystkich, wychowania i edukacji dzieci niezależnie od ich stanu zdrowia, zdolności, specyficznych potrzeb i ograniczeń.

Cele

Organizacja dnia

Przedszkole zapewnia specjalistyczne zajęcia terapeutyczne; zarówno indywidualne, jak i grupowe.
Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzymy indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

Dla dzieci, których rozwój przebiega harmonijnie, stwarzamy optymalne warunki do stymulacji prawidłowego rozwoju oraz zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania umiejętności.

Rozkład dnia

7:00 – 8:30 

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Inspirowane przez nauczyciela zabawy wspierające rozwój dziecka, zajęcia w małych grupach i zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, konstrukcyjno-manipulacyjne, gry dydaktyczne. Twórcza aktywność dzieci.

8:30 – 9:00

Powitanie.
I śniadanie i czynności higieniczne.

9:00 – 10:00 

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

10:00 – 10:45

Wyjście do parku lub na boisko/plac zabaw. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10:45 – 11:00

II śniadanie i czynności higieniczne.

11:00 – 12:30

Zabawy i zajęcia dostosowane do możliwości rozwojowych i wiekowych dziecka z wykorzystaniem elementów różnorodnych metod. Indywidualne lub grupowe zajęcia utrwalające treści z podstawy programowej (opisane poniżej).

12:30 – 13:00 

Obiad i czynności higieniczne.

13:00 – 15:00

Odpoczynek/ zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym lub wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka (opisane poniżej).

15:00 – 15:30 

Podwieczorek i czynności higieniczne.

15:30 – 17:00 

Rozchodzenie się dzieci do domu. Zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym lub wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka (zajęcia i gry stolikowe, zabawy inspirowane przez dzieci, słuchanie bajek).

Wykaz zajęć

Wykaz zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym lub wspomagającym prawidłowy rozwój dziecka:

 • Profilaktyka i terapia logopedyczna,
 • Integracja sensoryczna,
 • Terapia ręki,
 • Zajęcia polisensoryczne,
 • Metoda Knillów – Programy Aktywności-Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Dogoterapia,
 • Rytmika z elementami tańca,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Zajęcia plastyczne i teatralno-ruchowe,
 • Wczesna nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej,
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z ryzykiem dysleksji, z opóźnionym rozwojem mowy, z nieustaloną lateralizacją, z dyspraksją, dzieci leworęcznych, dzieci z zaburzeniami emocjonalnym,
 • Zajęcia kulinarne uwzględniające kształtowanie właściwego podejścia do odżywiania i zdrowego stylu życia,
 • Zajęcia z eksperymentami „Przedszkolak-Odkrywca-Geniusz”,
 • Język angielski (zgodnie z rozporządzeniem MEN),
 • WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju),
 • Elementy Metody Krakowskiej
 • Stymulacja funkcji poznawczych
 • Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Programowanie języka
 • Fizjoterapia 
 • Metody wspomagające komunikację (AAC)
 • Elementy Logorytmiki i Metody Werbo – tonalnej
 • Metoda Knillów – Program aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
 • Terapia Ręki
 • Terapia funkcji motorycznych: zajęcia manualne, ruchowe i polisensoryczne
 • Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych w oparciu o program Agnieszki Bali
 • Terapia funkcji słuchowych: programy słuchowe, wychowanie słuchowe
 • Terapia funkcji wzrokowych
 • Kształtowanie umiejętności społecznych: Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Muzykoterapia – mobilna rekreacja muzyczna, kreatywna metoda Nordoff – Robins
 • Masaż Shantala

* dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia indywidualne (terapeutyczne) odbywają się również dodatkowo w innych godzinach w ciągu dnia.

Uroczystości

Każdego dnia dzieci poświęcają wiele energii, żeby odkrywać świat i zdobywać nowe doświadczenia. Dlatego po wytężonej pracy musi przyjść czas na odpoczynek i świętowanie! W Przedszkolu Miś będziemy organizować imprezy dla Przedszkolaków i ich rodzin:

Ponadto imprezy urodzinowe, Dzień Ziemi, Dzień książki, Dzień Piosenki i wiele innych uroczystości związanych z tradycją i kalendarzem.

Dowiedz się więcej